Εφαρμογές ανά αγορά ή βιομηχανικό κλάδο

Οι εφαρμογές των προϊόντων είναι το πιο σημαντικό σημείο λήψης αποφάσεων για την προμήθεια του κατάλληλου υλικού. Ωστόσο, σε κάθε επιλογή κλάδου αγοράς ή βιομηχανίας, οι εφαρμογές μπορεί να είναι περισσότερες από μία ανά επιλεγμένο προϊόν.

Προς διευκόλυνση της επιλογής των υλικών, η NANOVISION συνιστά να επιλέξετε τη σωστή αγορά ή βιομηχανική εφαρμογή και, κατά συνέπεια, να μετακινηθείτε στην κατηγορία προϊόντων που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Είναι βέβαιο ότι κάθε αγορά έχει περισσότερες από μία κατηγορίες προϊόντων.

Η NANOVISION μπορεί να σας παρέχει τεχνική υποστήριξη και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες εφαρμογής, έξυπνες λύσεις αποθήκευσης, μεθόδους αποστολής και πολύ ανταγωνιστική τιμολόγηση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Επιλέξτε κατηγορία/ες για να δείτε τις σχετικές εφαρμογές

Επιλογή Κατηγορίας

(δυνατότητα πολλαπλής επιλογής)

283
Adhesives & Sealants
278
Automotive, Aerospace and Marine
267
Construction Materials
289
Drilling Fluids & Cements
294
Inks
299
Insulation & Buoyancy
304
Mining
309
Other Industries
272
Paints & Coatings
314
Rubber & Plastic
319
Transportation
Acrylic and industrial latex paints272 Aggregate – leveling plus loose insulation Architectural base coves267 Architectural coatings272 Architectural Paints (272 Artificial stone267 Bitumen Roofing Sheets272 Bitumen Sound Dampening Sheets272 Brush/Roller Coatings272 Bulk emulsion304 Buoyancy blocks for Remote Operated Vehicles (ROVs)289 Buoyancy modules for drill risers289 Caulks and sealants267 Cement Boards267 Cement lime Cement mixtures for floor267 Central consoles to the hood278 Ceramic Tile adhesives267 Coating applications Compounds and Surfacing Plasters - Plastering mixtures - Plasters267 Concrete products267 Concrete products Concrete Repair Mortars267 Consumer Goods314 Cultured marble267 Deck Coatings Airless Spray Coatings*272 Deepsea pipe and flowline insulation289 Distributed Buoyancy Modules (DBMs)289 Drainage, heating of outdoors communications267 EIFS Basecoat267 Elastomers314 Electric Cable Joint Compounds314 Electronics314 Electronics and appliances314 Emulsion explosives304 Engineered wood267, 314 Epoxy adhesives267 Epoxy coatings Exterior Solar Reflective Coatings272 External Insulation Facade Systems272 Extruded profiles for window and door trim267 Fenders278 Floor Topping267 Foundries267, 314 Furniture314 Furniture and molded décor314 Industrial and maintenance coatings272 Industrial explosives304 Injection molded components and extruded profiles314 Inks Insulating bricks, Refractory castables and Sprayable/gunning267 Insulation of chimney inserts267 Insulation plates267 Insulation, Buoyancy modules289 Insulative Coatings with Lower Thermal Conductivity Interior cabin components278 Lightweight cement slurries289 Lightweight concrete blocks267 Lightweight concrete repair products, small architecture267 Lightweight constructions of residential houses267 Lightweight hand-held tools267 Lightweight Injection Molded Parts278 Lightweight Putty278 Lightweight seam sealer 278 Lightweight Seam Sealing & Underbody Coatings278 Lightweight Sheet Molded Composites (SMC)278 Low-density drilling fluids289 Low-shrink spackling, wall repair compounds / Putties267 Machinable, sandable compounds267 Masonry mixtures, repair mixtures Masonry mortars Mastics, grouts272 Molded décor267 Mortars267 Oilwell Cements289 Packaged emulsion304 Packaging314 Packaging films314 Pillar trim and central consoles to the hood, fenders, tire tubs278 Plastering mixtures–cement Plastering mixtures–cement, cement lime, plaster267 Polyester Shower Trays and Polymer Concrete314 Polymer wood composites and siding314 Polyolefins, nylon composites and other thermoplastics314 Potting compounds267 Preformed concrete267 Primers272 Production risers Radiation curable coatings Self-Levelling Underlayment Semi-gloss to matte formulations272 Sheet molding compounds (SMC) and bulk molding compounds (BMC)314 Spackling, caulks, adhesives272 Sporting goods314 Spray-up/lay-up Subsea flowlines289 Syntactic foam289 Syntactic foam compositions299 Technical Mortars Thermoplastic polymers314 Thermoset polymers314 Thermosets, liquids and pastes314 Tile adhesive mortars Tile Adhesives / Cement Adhesives267 Tile Backer Boards267 Tire tubs278 Underbody Coatings278 Vertical Overhead Mortar267 Water gel and slurry explosives304 Wood/polymer composites314 Wooden floor adhesives - Wood Filler267

 

Do not miss to register!

(please click the link):

https://forms.gle/LB94BSNZ19MXuaXk6

(Soon after registration the link and program will be sent)